Isle of Mull Gaelic Choir
Home Page | Video clips | Contact Choir Secretary | CD sales | Our Sponsors

Words and translations of the cd "Ar Smaointean"


Gur Gile Mo Leannan

A fhleasgaich oig bi furachail

A mhic Iain Bhain an ol thu n cal

Hugaibh air nighean donn nam meall-shuil

Thainig an gille dubh

Mo chailin dileas donn

Casag lachdann ruairidh ruaidh

Oran Chaluim Sgire

Gun ddhilt am bodach fodar dhomh

An Innis Aigh

Ach a Mhaighread nan cuiread

Soraidh leis an ait

Birlinn Cholla Chiotaich

Fgail Liosmor

Nam aonar le mo smaointean
Ar Smaointean